Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŽALM 27 - Hospodin je mé světlo

 

1 Žalm Davidův.

Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se měl bát?
Hospodin je síla mého života,
z koho bych měl mít strach?

 

2 Když na mě útokem táhnou bídáci,
aby mé tělo zhltali,
moji nepřátelé a mí protivníci
sami vrávorají a padají.

 

3 I když se proti mě vojsko utáboří,
mé srdce se toho neleká;
i kdyby proti mě vypukla válka,
i tehdy se budu spoléhat.

 

4 Žádal jsem Hospodina o jediné,
po tom jsem toužit nikdy nepřestal:
Abych směl zůstávat v jeho domě
po všechny dny svého života,
abych se kochal v Hospodinově kráse
a v jeho chrámě jej hledal.

 

5 Neboť mě skryje pod svoji střechu,
když nastane zlý den,
schová mě ve skrýši svého stanu
a na skálu mě vyzvedne.

 

6 Tehdy má hlava bude vyvýšena
nad moje nepřátele ze všech stran;
v jeho stanu budu s jásotem obětovat,
Hospodinu budu zpívat a hrát!

 

7 Slyš mě, Hospodine, hlasitě volám,
smiluj se nade mnou, vyslyš mě.

 

8 O tobě přemítá moje srdce,
že říkáš: "Hledejte moji tvář!"
Tvou tvář tedy hledám, Hospodine,

 

9 neskrývej přede mnou svoji tvář!
Svého služebníka v hněvu neodmítej,
býval jsi přece mojí pomocí!
Nenechávej mě a neopouštěj,
Bože mé záchrany!

 

10 Můj otec i matka mě sice opustili,
Hospodin však mne k sobě přivine.

 

11 Ukaž mi, Hospodine, cestu svou,
kvůli mým nepřátelům veď mě
stezkou srovnanou!

 

12 Nevydej mě prosím zvůli mých nepřátel -
povstali proti mně lživí svědkové
a krutě obviňují mne!

 

13 Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými
uvidím, jak dobrý je Hospodin!

 

14 Spoléhej na Hospodina,
buď statečný a on tě posilní.
Spoléhej na Hospodina!

zdroj:
Nadační fond Nové Bible Kralické
www.nbk.cz