Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poznej své duchovní dary

29. 12. 2011
Klíč k rozpoznání duchovních darů, které jako křesťané máme k růstu církve.

1. Prorok - Ef 4:11, Ř 12, 1K 12

Ten, kdo vidí vpřed, vidoucí, strážce, prorocké slovo, proroctví,

Definice: Ten, kdo má zvláštní vhled do Božího poselství týkající se konkrétní osoby, skupiny lidí nebo situace.

Vlastnosti:

Vidí věci černobíle

Má silné přesvědčení

Poselství často mluví o pokání, soudech nebo odsouzení

Může velmi jasně mluvit o budoucím směru či důsledcích, a to jak dobrých tak špatných

Kontroverzní - nebojí se říci svůj názor

Je velmi vnímavý na to, co Bůh myslí o dané věci

Může být uštěpačný a kritický

Dodatečné studium: Dt 18:18, Jr 42:4, Jr 23:16-31, Ez 13:3, Oz 12:10, Mt 7:15, Mt 23:34, Sk 2:17,  Sk 2:18, Sk 13:1, Sk 15:32, 1 K 12-14, 1J 4:1 

 

2. Pastor - Ef 4

pastýř

Definice: Pastýř nebo ten, kdo pečuje o stádo - hlídá a krmí, pečlivá starost a bdělá stráž

Vlastnosti:

Rád buduje dlouhodobé vztahy se skupinou lidí. Velmi citlivý na kvalitu a ducha vztahů ve skupině.

Silný smysl pro rodinu a drobné věci, které způsobují to, že lidé ve skupině prožívají tento pocit.

Má radost z hlubokého zaangažování v životech lidí - chozením s nimi - ví kde se kdo z nich nachází

Citlivý k těm venku - chce je vtáhnout dovnitř

Bude přitahován k věcem, které podporují zdravý osobní rozvoj i zdravé mezilidské vztahy 

Velmi odevzdaný

Vztahy mají vysokou prioritu

Dodatečné studium: Ž 78:72, Iz 40:11, Jr 3:15, Jr 10:21, Jr 23:2, Jr 23:4, Jr 50:6, Ez 34:2-12, Ef 4:11, Mk 6:34, J 10:11, J 10:14, Sk 20:28,1 P 5:1-4, Ju 1:12 

 

3. Učitel - 1Pt 4, Ef 4, Ř 12,

kázání, zvěstování Božího slova, učení

Definice: Ten, kdo je efektivní zejména ve vyučování ostatních

Vlastnosti:

Těší jej studium a přípravy jakéhokoli druhu

Má velkou radost, když se ostatní učí pravdě

Před lidmi se cítí pohodlně

Dokáže efektivně utřídit fakta a předat je dalším

Je schopen vyučovat tak, že motivuje lidi k učení a že si vše pamatují

Dodatečné studium: Ez 7:6-27, Kaz 7:27, 12:9-11, Mt 5:19, 10:24-25, 13:52, 22:16, L 6:40, J 13:13-17, Sk 2:42, 5:21, 5:42, 13:1, 18:11, Ř 2:20-21, 12:7, 1K 12:28-29, Ef 4:11-14, Ko 1:28, 3:16, 1 Tm 1:7, 2:7, 2:12, 3:2, 4:13, 5:17, 6:3-4, 2 Tm 1:13, 2:2, 2:24, 3:10, 3:16, 4:3-5, Tt 2:1-15, 3:1-2, Jk 3:1, 2 P 2:1 

 

4. Moudrost - 1K 12

slovo moudrosti, vhled do skutečné podstaty věcí

Definice: Ten, kdo má vhled do pravé podstaty věcí a schopnost aplikovat poznání v životě

Vlastnosti:

Dobře se ptá a odpovídá na otázky typu “Proč...” nebo na jakékoliv jiné otázky zahrnující pojmy nebo principy

Intuitivně nalézá řešení složitých problému
Výborný v řešení problémů
Dokáže udržet celkový perspektivní pohled a také dodržovat v rovnováze velké množství údajů a perspektiv

Je schopen vyslovit principy, které mají široké použití

Velmi citlivý na to, co funguje

Dodatečné studium: Mt 11:19, L 7:35, 21:15, Sk 6:3, 7:10, 22, Ř 11:33, 1K 1:25, 1:30, 2:7, 2:13, 3:19, 12:8, 2 K 1:12, Ef 1:8, 1:17, Ko 1:9, 1:28, 2:3, 3:16, Jk 3:13, 3:15, 3:17, 2 Pt 3:15

 

5. Poznání - 1K 12

slovo poznání, zjistit, rozeznat, poznat, pochopit. Co je známe je hodnotné a důležité pro toho, kdo ví.

Definice: Ten, kdo je schopen si pamatovat a utřídit velké množství informací a těší ho používat poznání ve službě ostatním

Vlastnosti:

Je osobou, která má odpovědi

Rychle a dlouhodobě si pamatuje

Rád naslouchá relevantním informacím

Rád je zdrojem poznání pro ostatní

Má zájem poznat věci, i když nemají okamžité použití

Rád předává dalším informace jako obsah knihy, informace o pozadí atd.

Je motivován, aby zaplnil mezery ostatních

Dodatečné studium: Mt 13:10-13, Sk 18:24, Ř 11:33-36, 1K 1:5-6, 12:8, 13:2, 10:5, 11:6, Ef 3:14-19, 4:13, F 1:9-11, Ko 1:9-10, 2:2-4, 3:10, 2Tm 2:25, Tit 1:1-2, 2P 1:3-8, 3:18,

6. Napomínání - Ř 12

těsně se přiblížit a oslovit - "parakaleo", někdy přeloženo jako povzbuzení

Definice: Ten, kdo je dobře schopen připojit se k dané osobě v její aktuální situaci a pomoci ji pohnout se kupředu

Vlastnosti:

Výborná schopnost řešit problémy

Obdarován k motivování lidí

Přitahován k lidem v jejich problémech, protože si dokáže představit cestu z problémů ven

Když končí rozhovor s člověkem, daná osoba je naplněna motivací a má jasnější představu o budoucnosti

Je schopen aplikovat Boží pravdu v konkrétní životní situaci

Vždy praktický

Dobře dokáže lidi přimět k tomu, aby se obrátili a vydali na novou cestu

Dodatečné studium: Sk 2:40, 11:23, 24:22, 15:32, 16:40, 20:2, Ř 12:1, 12:8, 15:30, 2K 1:4-7, 2:7-8, 6:1, 7:6-7, 7:13, 10:1, Ef 4:1, 6:22, Ko 2:2, 4:8, 1Te 3:2, 4:1, 4:10, 4:18, 5:11, 5:14, 1Tm 5:1, 4:2, Tit 1:9, 2:6, 2:15, Žd 3:13, 10:25, 1P 2:11, 5:12, Ju 1:3

 

7. Rozpoznávání - 1K 12

rozlišování, oddělit, učit skrze rozlišování, určit, rozhodnout, rozeznat, “rozpoznat nebe” (někdo, kdo umí se podívat na oblohu a odhadnout počasí),

 “rozeznat něčí srdce”

Definice: Ten, kdo se dokáže podívat pod povrch člověka a situace a všimnout si skrytých věcí stejně jako pravé podstaty. Zvláštní vhled do dobra a zla stejně jako do motivů a směrů.

Vlastnosti:

Intuitivní

Má dobrou schopnost rozlišovat a posuzovat správně

Má cit pro nevyřčené a neviděné věci

Může dobře posoudit ducha člověka, místa nebo věci

Může rozeznat to, co je za něčím, zdali je to z Božího Ducha, zlého ducha nebo je zdroj v sobeckých ambicích

Dodatečné studium: Gn 41:33, 41:39, 1 Kr 3:9-11, Ž 119:125, Př 3:21-26, 14:6, 15:14, 17:10, 17:24, 18:15, 19:25, 28:11, Ř 12:2,1 K 2:14, 2:15, 2:16, Fp 1:9-10, 1Te 5:21, Žd 5:14, 1J 4:1

 

8. Dávání - Ř 12 

rozdávání, přispívá potřebám ostatních - měl by to dělat s milostí

Definice: Ten, kdo je motivován a citlivý na potřeby druhých a prožívá velkou radost, když může tyto potřeby naplňovat

Vlastnosti:

Bůh jej často obdařuje prostředky

Často bude žít pod svou úrovní, aby mohl dávat

Rád naplňuje potřeby druhých - obvykle v tichosti

Má jasnou vizi toho, jak Pán používá prostředky jako peníze nebo hmotné statky k naplnění duchovních záměrů

Je citlivý na materiální potřeby druhých

Dodatečné studium: Mt 6:1-4, L 3:11, Ř 12:8, 2K 8:1-21, Fp 4:15-19 

 

9. Pomoc - 1K 12 

služba potřebným

Definice: Ten, kdo má velkou radost z toho když může ostatním pomoci, aby byli úspěšní - posílit, podpořit

Vlastnosti:

Velmi citlivý na potřeby

Sám vše odloží, aby pomohl

Těší ho, když může hrát druhé housle

Měří hodnotu své práce podle toho nakolik pomáhá druhým

Rád se podílí na úkolech jiných lidí když cítí, že může vykonat něco, co je učiní úspěšnějšími

Oproti daru služby raději přímo pomáhá konkrétní osobě, než dělá prací, která je k vykonání

Dodatečné studium: Mt 25:35-40, Sk 11:29, 18:27, 20:35, Ř 16:2-4, 1K 12:28, 16:6, Fp 2:29-30, Tt 3:13-14,  Žd 6:10-12, 1Pt 5:12

 

10. Milost - Ř12:8

starost o trpící, vnější vyjádření lítosti, rozpoznání potřeb a odhadnutí, které zdroje jsou dostupné pro jejich naplnění

Definice: Ten, kdo je zvláštním způsobem schopen s lidmi hluboce soucítit, připojit se k nim v jejich bolesti a hluboce je povzbuzovat a sloužit jim

Vlastnosti:

Má velmi citlivé srdce

Rychle rozpozná, co se v člověku děje pod povrchem a je motivován do těchto emocí vstoupit

Snadno je pohnut k slzám

Přitahován k nízko postaveným, odmítnutým, zlomeným, hladovým

Obzvláště efektivní ve sdělování náklonnosti k druhé osobě

V Římanům přijímá příkaz, aby svou milost projevoval s radostí - pravděpodobně kvůli tendenci stát se obtížen potřebami druhých

Dodatečné studium: Neh 9:31, Ž 6:2, 31:9-10, 16-20, Mt 5:7, 20:30-34, L 6:35, Ř 12:8, Fp 2:27, 1 Tm 1:16, Jk 2:12-13, Ju 1:22-23

 

11. Misionář - Sk 13:1-5

asi širší použití slova “apostelo” - vyslaný

Definice: Ten, kdo má zvláštní schopnost opustit domovské tělo věřících a překročit zeměpisné a kulturní bariéry s poselstvím evangelia

Vlastnosti:

Nese zvláštní touhu po spasení světa

Schopnost sžít se s někým jiným a vidět věci z jeho pohledu

Poradí si s novými a obtížnými věcmi stejně jako s nepohodlím a oběťmi

Často má nadání k učení se nového jazyka nebo nového způsobu myšlení

S radostí chodí na místa, kde ostatní ještě nebyli a prošlapává novou stezku evangeliem

Dodatečné studium: Mt 10:5-20, L 4:43-44, 10:1-11,  16-20, J 4:34-38, 13:14-17, 15:18-22, 17:18, 20:21, Sk 8:14, 13:3-5, 15:3-4, 15:30-33, Ř 10:13-15, 16:7, 2 K 2:17, 8:23-24, 9:1, Fp 2:25, 1Te 3:2

 

12. Evangelista - Ef 4 

zvěstovatel evangelia, posel dobrých zpráv

Definice: Ten, kdo pociťuje zvláštní břemeno kvůli ztraceným a je jedinečně efektivní v přivádění lidí k rozhodnutí odevzdat se Kristu

Vlastnosti:

Přitahován k nekřesťanům

Ve své mluvě a učení tíhne k evangeliu

Dobře rozumí myšlení nekřesťanů

Opustí oněch “devadesát devět” aby našel toho “jednoho”

Není držen strachem ze sdílení se o svou víru

Často bude úspěšnost svoji nebo i cizí služby měřit podle počtu spasených duší

Je schopen formulovat pravdu evangelia způsobem, který je snadno pochopitelný a motivující

Dodatečné studium: Sk 2:14-41, 3:12-26, 4:8-13, 5:29-32, 8:26:40, 13:16-49, 14:14-18, 17:2-4, 17:22-34, 1K 1:18-2:4, Fp 4:11, 2Tm 4:5 

 

13. Pohostinnost - 1Pt 4

Doslova “láska k cizincům”

Definice: Ten, kdo je schopen obzvláště efektivně sloužit ostatním svým domovem nebo rodinou nebo použitím věci rodinného prostředí

Vlastnosti:

Je schopen zajistit, že lidé se cítí jako doma, součástí rodiny a vítaní

Má radost z lidí kolem něj a rád pro ně zajišťuje základní potřeby (jako jídlo, přístřeší atd..)

Je obzvláště citlivý k lidem, kteří jsou sami nebo kterým chybí rodina (např. ve svátky) nebo osamoceným

Má rád věci jako je zanést jídlo někomu, kdo je nemocný, nebo pohostit novou rodinu ve sboru

Je ochoten obětovat leccos, aby mohl naplnit potřeby druhých

Dodatečné studium: Ř 12:13, 16:23, 1Tm 5:10, Žd 13:2, 1Pt 4:9, 3J 1:5, 7-8, 

 

14. Víra - Žd 11, 1K 12

Být si jistý tím, v co doufáme a spoléhání na to co nevidíme

Definice: Člověk, který má zvláštní schopnost důvěřovat Bohu, žádat ho o věci, které může vykonat pouze On, a držet se jeho Slova, i když okolnosti nepodporují jeho očekávání

Vlastnosti:

Je schopen ukazovat ostatním lidem na Boží věrnost a vytvářet naději, i když situace vypadá černě

Má schopnost nést riziko a vyleze na větev na základě své jistoty v Boží věrnost

Bibličtí velcí mužové víry dokázali vidět “očima víry” - dokázali si představit to, co Bůh může udělat tak, jako by to už vykonal

Často poukazují na Boží charakter a na Jeho věrnost osvědčenou v minulosti

Dodatečné studium: Mt 8:8-10, 14:31, 17:19, 17:20,  1K 12:9, 13:2, 13:13, 2K 5:7, Ga 2:20, Fp 6:16,  1Te 5:8, 2Te 1:11, 1Tm 4:12, Žd 10:35-39, 11,13:7,  1J 5:4 

 

15. Vedení - Ř 12 

stát v čele, ten, kdo vede, být vedoucím, řídit,

Definice: Ten, kdo má zvláštní schopnost koordinovat a řídit snahy druhých způsobem, který vede k harmonii a produktivitě

Vlastnosti:

Obdarován pohledem na to, kam má skupina jít a schopností motivovat ji, aby vykročila tímto směrem

Je schopen vidět globální obraz a porozumět prioritám

Má velké potěšení z úspěchů, kterých lidi dosáhli pod jeho vedením, a je schopen radovat se ze všeho čeho dosáhli ostatní

Je mu přikázáno, aby vedl příkladem a ne panováním nad stádem

Těší ho zodpovědnost a pověření

Dodatečné studium: Mt 20:25-28, J 10:3, Sk 15:22, Ř 12:8, 2K 1:24, 1Te 5:12-13, 1Tm 3:4, 5:17, Žd 13:7, 17

 

16. Správa - 1K 12:28  

řízení církve, pochází od slova řízení nebo pilotování, jako na lodi

Definice: Ten, kdo je schopen uspořádat podrobnosti obzvláště efektivním způsobem a přináší mu potěšení služba Kristovu tělu

Vlastnosti:

Obdarován porozuměním jak věci zapadají do sebe a je schopen rozložit velký projekt na menší snadněji zvládnutelné složky

Je schopen ve své hlavě uchovat velké množství podrobností a řídit jejich vykonávání

Má sklony k dobré organizovanosti a výborné schopnosti vytvářet a spravovat efektivní systémy

Je velmi schopný v delegování a umísťování lidí na správná místa tak, aby byli naplno využity jejich dary

Přináší mu radost pocit zodpovědnosti a pomáhání skupině v dosažení jejich cílů

Dodatečné studium: Gn 39:3-6, 39:22-23, 41:39-49, Da 5:30-6:5, 1K 12:28 

 

17. Zázraky - 1K 12:10,28 

působit mocné činy, činit divy

Definice: Ten, kdo má zvláštní schopnost být nástrojem Boží moci a vidí jak se dějí zázračné věci

Vlastnosti:

Obvykle využíván k potvrzení Boží moci, k čelení duchovní opozici nebo k otevírání nových evangelizačních oblastí

Pokud je to skutečné, poukazuje to spíše na práci a osobu Krista než na obdarovaného člověka

Vykonané zázraky jsou zjevně nadpřirozené, otevřeně zjevují Boží moc

Dodatečné studium: Mt 11:20-23, 13:68, 24:24, Sk 3:4-10, Ř 15:17-20, 1K 12:28-29, Ga 3:5, 2Te 2:9, Žd 2:4 

 

18. Uzdravování - 1K 12:9,28; Sk 2:38; Sk 28:8-9

Definice: Ten, kdo má nadpřirozenou schopnost skrze Boží moc obnovit zdraví mysli nebo těle člověka

Vlastnosti:

Často využíván k potvrzení Boží moci, k čelení duchovní opozici nebo k otevírání nových evangelizačních oblastí

Poukazuje to spíše na práci a osobu Krista než na obdarovaného člověka

To, že daný člověk má tento dar neznamená, že uzdraví každého (viz 2Tm 4:20, kde Pavel ponechává nemocného Trofima v Milétu). Je to pod kontrolou Ducha Svatého a je to používáno v souladu s jeho vůlí v situacích, kdy to podpoří šíření evangelia.

Biblické příklady tohoto daru ukazují okamžité uzdravení, které je zcela zjevně nadpřirozené podstaty

Dodatečné studium: Mt 10:1, 10:8, 13:15, 17:16-20,  L 5:17, 8:47-48, 9:42, Sk 3:16, 4:9-22, 4:31, 5:16, 8:7, 9:34, 14:9-10, 28:8-9, 1K 12:9, Jk 5:16

Dodatečné studium: Gn 39:3-6, 39:22-23, 41:39-49,  Da 5:30-6:5, 1K 12:28,

 

19. Jazyky - 1K 12;1K 14

Definice: Ten, kdo má schopnost mluvit jazyky aniž by se je učil a to ke vzdělání  Kristova těla

Vlastnosti:

Může být použit k prokázání Boží přítomnosti a moci nebo jako znamení pro nevěřící (1K 14:22, Sk 10:44-47)

Není to pouze žvatlání, ale řeč, která má význam (1K 14:6-12) 

Má být využíváno odpovídajícím a řádným způsobem (1K14:40)

Ve sboru: “ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať vykládá. Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a před Bohem.” (1K14:27-28)

Dodatečné studium: Sk 2:4-11, 10:46, 19:6, 1K 12-13

 

20. Výklad - 1K 12:10; 1K 14

Definice: Ten, kdo má schopnost překládat, když jiný věřící mluví jazyky a to aniž by se jazyk učil a to za účelem vzdělání sboru

Vlastnosti:

Je využíván souběžně s darem jazyků, aby umožnil sboru být budován tím, co je řečeno v jazycích

Ten, kdo má dar jazyků je také povzbuzován, aby se modlil o dar výkladu (1K 14:13)

Dodatečné studium: 1K 12-14

 

21. Apoštol - Sk 13:1-5

Doslova - “vyslaný”

Definice: V úzkém významu slova byl apoštol od Boha obdařen zvláštní autoritou, aby zajistil řízení pro obrovský rozvoj Jeho práce, části Jeho těla nebo určité zeměpisné oblasti, zejména pak v dobách změn

Vlastnosti:

Málokdo má tento dar - všichni, kdo jej měli, byli o tom informováni a jejich autorita byla zjevná i lidem okolo nich (např. Pavel, Petr, atd.). Přijali zodpovědnost za velmi širokou skupinu Božího lidu a Jeho práce. Někteří pochybují, že tento dar je dáván i v dnešní době.

Dodatečné studium: Mk 3:14, L 6:13, Sk 1:16-26, Ř 1:1-5, 1K 4:9, 9:1-2, 15:9, 2K 12:12, Fp 2:19-20

 

22. Celibát - 1K7:7

Definice: Ten, kdo má schopnost zůstávat svobodný, aby se naplno zasvětil práci pro Krista

Vlastnosti:

Dokáže zůstat svobodný a neustále kontrolovat své vášně zachovávajíc život sexuální čistoty

Je schopný budovat vztahy se zbytkem Kristova těla tak, že jsou naplňující, obohacující a zaplňují místo životního partner

Zvlášť citlivý na Boží povolání k práci, která vyžaduje veškerou jeho energii. Touží plně se zaměřit na práci bez rozptylování manželkou a dětmi

Prožívá spokojenost s tímto stavem

 

23. Modlitba - Jk 5:16-18

Definice: Ten, kdo je obzvláště efektivní v chození před Boha ve prospěch druhých  - doslova “přímluvce”

Vlastnosti:

Motivován k modlitbě a často cítí vedení Páně k modlitbě za konkrétní okolnosti nebo osobu

Odevzdaná modlitba je jeho zásadní službou. Prožívá velkou radost z rozhovorů s Bohem

Jeho modlitby jsou neobvykle efektivní

Obvykle většinu času na modlitbách stráví přímluvami za ostatní lidi

Dodatečné studium: 1K 12-14

 Slouží Kristovu tělu tím, že před Boha přináší znepokojení a potřeby druhých

 Často připomíná ostatním lidem, aby se modlili a bývá frustrován, že tělo věřících netráví více času na modlitbách

Dodatečné studium: Ř 8:26-27, Fp 1:18, 6:18-20, Ko 4:12-13, 2Te 3:1-2, Jk 5:15-16, 1Pt 3:12, 4:7, Ju 1:20

 

24. Utrpení - Sk 7:55-60

Definice: Ten, kdo je schopen oslavovat Boha buď hlubokým utrpením nebo ztrátou svého života v zájmu evangelia

Vlastnosti:

 Nebojí se smrti

Cítí, že by bylo velkým privilegiem položit život pro evangelium

Má neobvyklou schopnost zbožně snášet utrpení důvěřujíc svrchovanosti Páně a odpouštějíc těm, kdo ho zraňují

Dodatečné studium: Sk 5:41, Ř 5:3-5

 

25. Služba - Sk 6:1-6; Ř 12; Fp 2

Definice: Ten, kdo je citlivý na potřeby lidí kolem něj a efektivní při vykonávání věcí v “zákulisí”, aby jim sloužil

Vlastnosti:

Obvykle rád pracuje svýma rukama

Nepožaduje velké uznání nebo úlohy s vysokou prestiží nebo důležitostí - je motivován k vyplňování mezer a záplatování trhlin

Je schopen vykonávat běžné, opakující se úkoly, které mohou být v zákulisí, s radostí a ke slávě Páně

Je iniciativní v dělání těch “drobností”, které pro ostatní lidi mnoho znamenají

Bez těchto lidí by se často běh organizace nebo sboru zastavil, avšak jejich práce není zdaleka všem zřejmá 

Dodatečné studium: Mt 20:28, Ř 12:7, Ga 5:13, Fp 6:7-8, 1K 16:15

 

Po absolvování testu na zjištění duchovních darů vyplň tuto stranu, která ti pomůže vyhodnotit výsledky testu.

1. Které tři dary mají největší výsledek?

a.

b.

c.

2. Který z darů s nižším výsledkem měl velmi malou příležitost být uplatněn? (tato oblast by měla být stále považována za eventuální dar. Často je moudré hledat příležitost sloužit v této oblasti, alespoň na zkoušku .)

3. Který z darů, které měly vyšší výsledek, byly rozpoznán jinými věřícími?

4. Které mé aktivity v posledním roce mi přinesly největší pocit uspokojení a vypadalo, že přinesly největší ovoce?

5. Kdybych si mohl přát tří duchovní dary, které by to byly?