Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihy, které stojí za to

5. 1. 2011

1. Krvavý měsic na obzoru, dobrodružství víry, síla modlitby

Hnutí modliteb 24/7 drží od roku 1999 nepřetržitou modlitební stráž ve více než padesáti zemích, od komunistické Číny po Washington DC, od příslušníků Armády spásy po anarchistické pankáče v Německu.

Obrazek

 

2. D. L. Moody, odvážný zvěstovatel

Novelisticky zpracovaný životopis amerického kazatele, který je též někdy nazýván jako otec evangelistů, čtivou formou seznamuje čtenáře s životní poutí jednoho z nejvýznamnějších amerických probuzeneckých kazatelů. 

Obrazek

 

3. A. W. Tozer - Následování Boha

Kniha pojednává o Božích hloubkách a bohatství Boží milosti. Hloubka myšlenek, prostý styl a obecná platnost předkládaných pohledů činí dílo velice občerstvujícím. Všech deset kapitol knihy se dotýká srdce a modlitby uzavírající každou z nich jsou určeny pro soukromí, ne pro kazatelnu.

Obrazek


4. A. W. Tozer - Podmaněn Bohem

Pokud budeme chtít porozumět Bohu a proniknout do duchovních hloubek, bude zapotřebí tomu věnovat určité úsilí a dostatek času. Cena za duchovní růst může být opravdu vysoká. Hodiny rozjímání, upřímných modliteb a vytrvalého studia. A tímto směrem je čtenář krok za krokem veden.

 Obrazek

  

5. Wm. Paul Young - CHATRČ, kde se tragédie střetává s věčností

 Obrazek

 

6. David Novák - Víra ve vírech strachu

Tato kniha není systematickým ani odborným pojednáním o problematice strachu, ale sbírkou úvah, které se strachu více či méně dotýkají. Cílem je, aby čtenář jednotlivé kapitoly využil k určité sebereflexi a k zastavení se na cestě víry.

Obrazek

 

7. Dan Drápal - Ůvahy nad žalmy (1. kniha žalmů)

Autor, který vychází z vlastního překladu Žalmů z hebrejského originálu, nabízí osobní pohled na sbírku starozákonní poezie shrnuté v První knize žalmů. Zamyšlení vycházejí z autorových zkušeností s četbou Božího slova, pastorační péče a bohatého duchovního života.
Tato práce je čtivým úvodem a podnětem k četbě žalmů. Může být velkým obohacením duchovního a modlitebního života křesťana. Vede k dalšímu odhalování hloubky a krásy Božího slova.  

Obrazek


8. Petr Grulich - Kázaníčko kázání

Biblické pohledy užitečné pro praktický život. Seriál kázání o Abrahamovi (Škola víry), o Jozuovi (Boj víry) a různá volná témata kázání.

Kniha je výsledkem pilného, pravidelného biblického studia, obsahuje celkem 63 kázání.

První část, asi třetina publikace jsou pozorné pohledy na Abrahama, na to, jak se učil spoléhat na Boží slovo, následovat, věřit - učil se tomu, že to, co slyšel od Boha je spolehlivější než všechno, co sám prožil nebo viděl.

Druhá část o Jozuovi mluví o tom, jak nás Bůh volá do boje, kde máme využívat to, čemu jsme se naučili ve škole víry. Je třeba bojovat s pokušením, o své posvěcení, o víru, ale také za svého bližního.

A třetí část jsou kázání na různá, vesměs novozákonní témata.

Kniha je užitečná pro prohloubení duchovního života, ale mohou ji používat také kazatelé jako inspiraci pro svá kázání. V tiráži je uvedeno: Autor si nevyhrazuje autorská práva. Texty uvedených kázání jsou k dispozici k osobní potřebě i k dalšímu volnému užívání. 

Obrazek


9. Greg Ogden - Proměňující učednictví
Greg Ogden se snaží vyrovnat s potřebou učednictví v místních církevních společenstvích a odhaluje Ježíšovu metodu proměňování životů, založenou na myšlence, že bychom se měli věnovat pouze několika lidem najednou. Ogden představuje svou vizi proměny učedníka i učednictví jako takového a ukazuje, že se učednictví může stát procesem, který povede k rozšiřování řad učedníků a bude předávat svůj dlouhodobý vliv z jedné generace na druhou. 

Obrazek


10. John R. Weinlick - Hrabě Zinzendorf

Biografie Mikuláše Ludvíka, hrabě ze Zinzendorfu a z Pottendorfu (26. května 1700 Drážďany – 9. května 1760 Ochranov). Hrabě Zinzendorf byl německý náboženský a sociální reformátor, zakladatel a první biskup Obnovené Jednoty bratrské. Jeho postavení mu otevřelo dveře k duchovnímu vlivu v Německu osmnáctého století. 

Obrazek

 

11. Sto let ve službě evangelia : Církev bratrská (1880-1980)

Jubilejní sborník Církve bratrské. Kniha pojednávající o historii a vzniku Církve bratrské (dříve známa jako Svobodná církev reformovaná  1880-1918 a  Jednota českobratrská 1918-1967)

 

12. Rick Joyner: Poslední bitva

Kniha vede čtenáře k pohledu do vlastního nitra, k odkrytí nečistot, špatných motivů a celkového stavu srdce ve světle Ježíšovy svatosti. Odkrývá biblické pravdy předtím neviděné nebo zapomenuté, připomíná pravdy známé a staví je do nových souvislostí. Ukazuje, co může být hříchem nebo "jen" přítěží, která brání v plném následování Krista, co se může stát příčinou velkých vítězství, ale také velkých pádů. Je analýzou do života církve, ale hlavně do života každého jednotlivce. Kniha se po celém světě stala jednou z nejkontroverznějších. Je velmi čtivě psaná, používá mnoha metafor a je plná lásky, pokory a poznání. Zvláště citliví lidé, mnohdy ženy, jsou zasaženi formulacemi o pokoře, nezištnosti a shledávají ve svém srdci mnoho věcí, které jim nyní kniha ukazuje a konfrontuje je s nimi. 

 

13. Jackie Pullingerová a Andrew Quicke - Honba za drakem

Kniha, která vycházela v časopise Život víry na pokračování pod názvem „Zazděné město“, přináší příběh křehké anglické dívky, která se zabydlela v temných uličkách hongkongské čtvrti prostitutek, narkomanů a gangsterů, aby jim nabídla světlo Ježíše Krista. Přestože se zpočátku potýkala s velkými těžkostmi, její láska k opovrženým příslušníkům čínské „spodiny“ časem přinesla obrovské ovoce. Svůj neobyčejný životní příběh plný dramatických situací i zázraků vypráví autorka skromně, upřímně a bez pozlátka, což mu nijak neubírá na spádu a čtivosti – spíše právě naopak. Celosvětový křesťanský bestseller nyní i v češtině! Nově zrevidovaný překlad, české vydání doplněno rozhovorem s Jackie Pullingerovou a unikátní fotografickou přílohou. 

Obrazek


14. Howard a Geraldina Taylorovi - Duchovní tajemství Hudsona Taylora
Zakladatel Vnitročínské misie, lékař Hudson Taylor. Muž plný Ducha svatého a víry, zcela oddaný Bohu a Jeho povolání. Muž velkého sebezapření, soucitného srdce, horlivý v modlitbě, skvělých organizačních schopností, udivujícího vlivu na lidi, a přitom pokorný jako dítě.

Obrazek


15. C.S. Lewis - K jádru řesťanství
V době druhé světové války rozhlasová stanice BBC požádala C. S. Lewise, aby připravil sérii přednášek, které by vlily nový smysl do všech oblastí života dospělých lidí. Kniha K jádru křesťanství, v níž jsou obsaženy všechny texty těchto pořadů, je považována za nejpopulárnější a nejpřístupnější dílo C. S. Lewise. Připomíná nám to, co je v životě skutečně důležité, a ukazuje cestu k radosti a spokojenosti.

Obrazek

 

16. Wayne Grudem - Systematic Theology: An Introduction to Biblical doctrine
The Christian church has a long tradition of systematic theology, that is, studying theology and doctrine organized around fairly standard categories such as the Word of God, redemption, and Jesus Christ. This introduction to systematic theology has several distinctive features: - A strong emphasis on the scriptural basis for each doctrine and teaching - Clear writing, with technical terms kept to a minimum - A contemporary approach, treating subjects of special interest to the church today - A friendly tone, appealing to the emotions and the spirit as well as the intellect - Frequent application to life - Resources for worship with each chapter - Bibliographies with each chapter that cross-reference subjects to a wide range of other systematic theologies.

systematic_theology.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. A. W. Tozer - Poznání svatého

Jaký je Boží charakter? Jak můžeme znovu začít vnímat Boží majestát a opravdu žít v Duchu? Tato oblíbená kniha, moderní klasické dílo křesťanského svědectví a zbožnosti, se zabývá těmito a dalšími zásadními otázkami a ukazuje nám, jak můžeme oživit svůj modlitební život, uctivěji rozjímat, hlouběji chápat Boha a zakoušet Boží přítomnost v každodenním životě.

tozer_poznani.jpg