Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ježíš a jeho tituly

2. 1. 2011

Ježíš Kristus a jeho tituly 

 

1. Kristus - Mesiáš

Řecký termín Kristus je roven hebrejskému termínu Mesiáš. Ježíš nikdy nepovzbuzoval k jeho užití, přesto se stalo jeho hlavním označením. Dokonce se začalo užívat jako vlastního jména, záměnného s Ježíš (hebrejsky Ješua = Hospodin zachraňuje).

Slovo Kristus je řeckého původu a znamená pomazaný. Hebrejským ekvivalentem je Mesiáš. Pomazání, často vylitím oleje na hlavu, byl akt ustanovení, zasvěcení do úřadu. Izraelští králové byli známí jako Boží pomazaní. Jejich úkolem bylo obnovit Izrael jako národ, osvobodit ho od nepřátel, vládnout nad ním a přivést okolní národy pod jeho politický a náboženský vliv.

V Ježíšově době Židé očekávali vlastně dva mesiášské typy. Většina židovského lidu, farizeů a zelótů, očekávala Meiáše, který si vezme na starost národní, politické zájmy, starosti tohoto světa. Ti ostatní očekávali Mesiáše jako transcendentního, univerzalistického.

Ježíš přijal titul Mesiáš, či Kristus, ale nepovzbuzoval k jeho užívání. Termín Mesiáš pro Židy prvního století měl politický podtón. Mnozí tomu rozuměli tak, že prvotním úkolem Mesiáše je svržení mocnosti světa. To zvláště znamenalo vymanění Židů z nadvlády Říma. Ježíš tuto roli osvoboditele odmítl. V evangeliu podle Marka Ježíš tento termín uvádí třikrát (Mk 9:41, 12:35, 13:21) a jen jedna zmínka se týká jeho Mk 12:35. Marek nazval svůj spis Evangelium Ježíše Krista. I když viděl Ježíše jako Krista jasně, přece používá tento termín zřídka (celkem 7x). Ježíš tento termín přijal, ale spíš si dával pozor na to, aby tento smysl opravil než, aby si ho nárokoval.

 

2. Služebník Hospodinův

Ježíš se sám titulem „Služebník Hospodinův“ (Služebník Jahveho) neoznačoval, ale věděl, že tuto roli naplňuje.

Izajáš 42:1-4  "Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon."

Izajáš 49:1-6 Slyšte mě, ostrovy, daleké národy, dávejte pozor! Hospodin mě povolal z života mateřského; od nitra mé matky připomínal moje jméno. Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém toulci. Řekl mi: "Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím." Já jsem však řekl: "Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud." A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. On dále řekl: "Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země."

Iz 50:4-11, Iz 52:13, Iz 53:12

Ježíš přijal titul „Kristus“, ale vykládal ho v termínech utrpení a služby Služebníka Hospodinova. Jeho oblíbené sebeoznačení bylo „Syn člověka“, ale roli Syna člověka popisoval termíny služby a utrpení. Význam Izajášových oddílů o Služebníkovi nelze dost zdůraznit. Ježíš odmítl židovské mesiášské naděje, které měl zájem na tom, aby se Izrael stal světovou mocí podobnou království Davida a Šalamouna.

Dílo Služebníka Hospodinova:

 • má přinést spravedlnost pohanům (Iz 42:1-4)
 • má oslavit Boha (Iz 49:3)
 • má svolat a shromáždit Izrael k Bohu (Iz 49:5-6)
 • má být světlem pohanům a Božím spasením až do končin země (Iz 49:6)
 • má mít probuzené uši, aby slyšel Boha (Iz 50:4)
 • má nést bolesti a nemoci všech lidí (Iz 53:3)
 • trpět rány, jizvy, odmítnutí a smrt za hříšníky (Iz 53:5-9)

Utrpení Služebníka se od jeho díla nedá oddělit:

 • lidé ho mají zavrhnout a zošklivit si ho (Iz 49:7)
 • má nastavit svá záda těm, kdo ho bijí, líce těm, kdo rvou jeho vousy, tvář těm, kdo na něj plivají (Iz 50:6).
 • vypadá mezi lidmi jako člověk, který podle měřítek světa pro mesiášskou roli nepřipadá v úvahu. Je jako kořen z vyprahlé země (Iz 53:2).
 • nemá zjev, který by lidi přitahoval. Je lidmi opovržen a odmítnut (Iz 53:3)
 • je bit, vyťat, zabit (Iz 53:5-9)
 

Ježíš je Služebník Hospodinův. Církev se jako jeho tělo, stává Služebníkem Hospodinovým. Je to trpící a sloužící tělo Kristovo.

 

3. Syn člověka

4. Pán

5. Spasitel

6. Nejvyšší velekněz

7. Prostředník

8. Beránek Boží

9. Logos