Jdi na obsah Jdi na menu
 


4 duchovní zákony

22. 12. 2010
4 duchovní zákony, tak jak o nich mluví Bible

1. Bůh miluje každého člověka a má pro jeho život plán

Obrazek


Boží láska:

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Janovo evangelium 3:16

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
1.list Janův 4:9

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
1.list Janův 4:10

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
List Galatským 2:20

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
List Efezským 2:4-5

Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování.
List Jakubův 5:11

Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
1. list Janův 4:16
   
Boží plán:

Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Jan 10:7 – 11

PROČ NEMÁM TEDY TAKOVÝ ŽIVOT?
Protože..


2. Člověk je hříšný, je oddělený od Boha. Proto nemůže tuto lásku a Boží plán pro svůj život poznat a prožívat.

Obrazek


Lidský hřích:

Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno.Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevemtoho, co Bible nazývá hřích. A „Mzdou hříchu je smrt...“ (věčné zavržení a oddělení od Boha). (Římanům 6:23)

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.
Římanům 3:23

Člověk je oddělen od Boha:

Bůh je svatý a člověk je hříšný. Hřích tvoří hlubokou propast, která je odděluje. Člověk se neustála snaží dosáhnout Boha a plného života vlastním úsilím, např. dobrým životem, filozofií nebo různými náboženstvími. Nic z toho však nedokáže vyřešit problém jeho hříchu, člověk se nemůže z vlastních sil zbavit hříchu. Neexistuje žádný kompromis! Je jen jedna cesta ...

Jsou to právě vaše nepravosti, co vás oddělují od Boha, vaše hříchy zahalili jeho tvář před vámi, proto neslyší. Vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá podlosti.
Izajáš 59:2 – 3

Člověk se nemůže z vlastních sil zbavit hříchu. Navázat vztah s Bohem a dostat se do nebe je buď NEMOŽNÉ a NEDOSAŽITELNÉ nebo je to ZADARMO (Ef 2:9). Žádné kompromisní řešení neexistuje.
 
3. Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu. V něm můžete poznat a prožívat Boží  lásku a Boží plán pro svůj život.

Obrazek


Kristus za nás zemřel:

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.
List Římanům 5:8

Kristus vstal z mrtvých:

Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben, byl vzkříšen, třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou.
1. list Korintským 15:3 – 6

Ježíš Kristus je jediná cesta:

Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne!
Janovo evangelium 14:6

Já nic netvrdím, Ježíš to sám o sobě tvrdí.
Bůh svým jednáním sám překlenul propast, která nás dělí od Něho. Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za naše hříchy. NESTAČÍ JEN ZNÁT TYTO TŘI ZÁKONY ...

4. Ježíš Kristus se přijímá jako Spasitel a Pán osobním pozváním.

Obrazek


Co vyplývá z přijetí Krista jako Spasitele:

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Janovo evangelium 1:12

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Janovo evangelium 3:16

Ježíše přijímáme vírou:

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
Efezským 2:8 – 9

Ježíše přijímáme osobním pozváním:

Ježíš řekl: „Hle stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechnuli kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“
Zjevení 3:20
 

"Pane Ježíši, odpusť mi, že jsem si šel svojí vlastní cestou. Děkuji ti za to, že jsi za mne zemřel na kříži. Odevzdávám ti svůj život a prosím, abys mě vedl a změnil mě v takového člověka, jakého mě chceš mít."